Zadzwoń do nas: 530 198 293

Hodowla ślimaka Aspersa Muller w Helixfarm

Wiele osób zastanawia się nad rozpoczęciem swojej przygody biznesowej z hodowlą ślimaka. Pierwsze podstawowe pytanie jakie się pojawia – jak i od czego zacząć?

Najważniejsze to wyposażyć się w niezbędną wiedzę najlepiej przekazaną od innego hodowcy, ale takiego, który zbudował swój biznes od przysłowiowej podszewki. 

Będziemy publikować dla Państwa krótkie poradniki, które pozwolą lepiej poznać proces hodowlany oraz wzbogacić swoją wiedzę z zakresu helikultury. Podzielmy się doświadczeniem jakie nabyliśmy budując od podstaw Helixfarm. 

Ślimak Helix aspersa aspersa inaczej zwany Petit-gris (Zachodnio-europejski ślimak szary) – to podgatunek ślimaka z rodziny Helicidae z rodzaju Helix i gatunku Helix aspersa.

Ślimaki to inaczej brzuchonogi należące do mięczaków, najbardziej zróżnicowanej gromady. 

W Polsce żyje około 200 gatunków ślimaków, zarówno wodnych jak i lądowych. Istotne jest, że ślimak z rodzaju Helix to obojnak. Co oznacza, że nie musimy się martwić o zapewnienie przedstawicieli obu płci, aby pozyskać potomstwo. Oczywiście rozpoczynając hodowlę można zakupić już 10-dniowe tzw. oseski. I tu należy znaleźć dobrego dostawcę, aby mieć pewność, że rozwiną się z nich dorosłe osobniki. 

A co przed zakupem?

No oczywiście należy przygotować odpowiednio park hodowlany. Co to takiego? A nic innego jak pole, na którym ustawione będą paśniki, czyli palety z drewna. Park musi być ogrodzony w taki sposób, aby ślimaki nie uciekały sąsiadom na grządki. 

Z czego budować paśniki, czym karmić i jak ślimaki w kolejnej części poradnika. 

#slimak #jakhodowacslimaki #helixaspersa #hodowlaslimakow #parkhodowlany #fermaslimakow #czyoplacasiehodowacslimaka #oplacalnoschodowlislimaka #jakzaczac @helix_farm @helixfarm

———————————————————————————————————————————–

Aspersa Muller snail breeding at Helixfarm

Many people wonder about starting their business adventure with snail farming. The first basic question that arises – how and where to start?

The most important thing is to equip yourself with the necessary knowledge best passed on from another breeder, but one who has built his business from the inside out.

We will publish short guides for you that will allow you to get to know the breeding process better and enrich your knowledge in the field of heliculture. Let’s share the experience we have gained while building Helixfarm from scratch.

Helix aspersa snail, otherwise known as Petit-gris (Western European gray snail) – is a subspecies of the Helicidae snail from the genus Helix and the species Helix aspersa.

Snails are gastropods belonging to the mollusks, the most diverse group.

About 200 species of snails, both aquatic and terrestrial, live in Poland. Importantly, the Helix is ​​a two-way snail. Which means we don’t have to worry about providing both sexes to get offspring. Of course, when you start breeding, you can buy 10-day-old so-called suckling. And here you need to find a good supplier to be sure that they will develop into adults.

What about before buying?

Well, of course, you should prepare the breeding park accordingly. What is this? And nothing else but a field on which the feeders, i.e. wooden pallets, will be placed. The park must be fenced in such a way that the snails do not escape to the neighbors’ beds.

What to build feeders from, what to feed and how to snails in the next part of the guide.

Facebook0
YouTube
YouTube
Instagram