Zadzwoń do nas: 530 198 293

Fundacja

Fundacja Helix Farm

Została powołana aktem notarialnym w dniu 12 czerwca 2021 r. a zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 09 lipca 2021 r.

Głównym celem Fundacji jest organizowanie i niesienie pomocy w ramach działalności pożytku publicznego. Zadaniami priorytetowymi jest realizacja tych celów statutowych, które mają wpływ na poziom kultury, edukacji, zdrowia społeczeństwa, powszechność zatrudnienia i obronności kraju.

Fundacja zajmuje się działalnością edukacyjną poprzez organizację i utworzenie ścieżki edukacyjnej prezentującej proces hodowli ślimaka jadalnego z gatunku Helix Aspersa Muller i Helix Aspersa Maxima, placu zabaw, zajęć dydaktycznych dla dzieci, zajęć sportowych, warsztatów edukacyjnych.

Cykl hodowli jest niezwykle ciekawy, dlatego Fundacja utworzyła ścieżkę edukacyjną przeznaczoną głównie dla dzieci i młodzieży z przynależnym placem zabaw. Uwrażliwia ona na potrzebę̨ ochrony środowiska, pomaga w kształtowaniu pożądanych postaw przez aktywność́ fizyczną, uświadamia potrzeby dobrej organizacji i odpowiedzialności za wykonaną pracę. Ścieżka jest szlakiem pieszym, wytyczonym w taki sposób, aby na jego trasie znalazło się jak najwięcej interesujących obiektów przyrodniczych (ścieżka przyrodnicza) dokumentujących poszczególne fazy rozwoju ślimaków. Celem utworzenia ścieżki dydaktycznej jest edukacja poprzez obserwację obiektów w ich naturalnym środowisku, co nie jest możliwe w sali lekcyjnej.

Przebieg ścieżki dydaktycznej jest zaplanowany tak, by ingerencja w środowisko naturalne była jak najmniejsza. Ścieżka dydaktyczna jest oznakowana. Ślimaki są bardzo wdzięcznym i popularnym stworzeniem. Na ścieżce można zaobserwować cały złożony proces hodowlany. Cały proces hodowlany ślimaka jest podstawą ścieżki edukacyjnej i pełni ważną rolę procesie edukacyjnym w zakresie ekologii i sprzyja rozwojowi ekosystemów lokalnych co pozwala uczyć młodzież i dzieci odpowiedzialności za środowisko naturalne. Po zwiedzaniu farmy ślimaków kolejnym elementem ścieżki dydaktycznej mogą być atrakcje turystyczne znajdujące się w Wojcieszkowie i okolicach.

Oferta na ścieżce edukacyjnej obejmuje:

Zwiedzanie ścieżki edukacyjnej wraz z wystawą ślimaków z różnych stron świata

Umożliwi to uczniom zdobywanie w naturalnym otoczeniu praktycznych umiejętności z takich przedmiotów jak: 

 1. biologia, przyroda
 2. geografia (wyznaczanie kierunków świata, praca z mapą i busolą),
 3. matematyka (obliczanie szerokości rzeki, pierśnicy oraz wysokości i wieku drzew),
 4. język polski (doskonalenie form wypowiedzi ustnej i pisemnej takich jak: opis, opowiadanie, kartka z dziennika – pamiętnika, reportaż),
 5. plastyka (przeprowadzenie plenerów plastycznych, fotografia),
 6. uwrażliwi na potrzebę ochrony środowiska,
 7. pomoże w kształtowaniu pożądanych postaw przez aktywność fizyczną,

Dzięki ścieżce dydaktycznej można opuścić mury szkoły, zbliżyć się do przyrody i najbliższego otoczenia. Ludzi cechuje naturalna skłonność do interesowania się swoim miejscem zamieszkania. Warto więc bazować na tej potrzebie w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych. Dlatego słusznie coraz większą popularnością cieszą się ścieżki dydaktyczne, gdyż pozwalają uczniom przemierzającym szlak (wraz z nauczycielem) pogłębić wiedzę na temat przyrody

Warsztaty edukacyjne/ekologiczne/przyrodnicze

W trakcie wędrówki po ścieżce jest możliwość organizacji warsztatów edukacyjnych z zakresu przyrody, ekologii, polskiego, matematyki, plastyki. Niniejsze warsztaty mają na celu wykształcenie szacunku wobec przyrody, edukację przyrodniczą opartą na wielozmysłowym doświadczeniu, rozbudzanie wrodzonej ciekawości młodego człowieka oraz wzmocnienie relacji w grupie. 

Lekcje pokazowe

Nauczyciele lub nasi pracownicy prowadzą lekcje pokazowe dotyczące przyrody i biologii wraz z wystawą ślimaków np.; „Młodzi naukowcy w terenie” Zabawy wykorzystujące metody naukowe pozwolą̨ nam poczuć się prawdziwymi badaczami i odkrywcami przyrody. Zabawimy się w Linneusza i dowiemy się kim jest ornitolog a kim botanik czy kartograf. 

Organizacja zajęć sportowych

Zajęcia na świeżym powietrzu, wyścigi ślimaków, wyścigi w workach. 

Organizacja konkursów, imprez integracyjnych, ogniska

Fundacja chce organizować konkursy dla dzieci i młodzieży dotyczące przyrody, ślimaków np.; warsztaty filmowe czy fotograficzne. Prawie każde dziecko posiada np.; telefon z funkcją kamery czy robienia zdjęć. Imprezy integracyjne zarówno dla społeczności lokalnych jak i dla firm – połączone ze zwiedzaniem, ogniskiem czy warsztatami i grami.

Eventy firmowe stwarzają fantastyczną okazję do tego, by poznać kolegów po fachu oraz przełożonych od zupełnie innej strony. Integracja między szczeblami pozwala zmniejszyć dzielący dystans i zmienić opinię na temat poszczególnych osób – a chyba nie trzeba mówić, jak atmosfera panująca w firmie wpływa na efekty pracy. Zgrany zespół osiąga zdecydowanie lepsze wyniki niż grupa niewspółpracujących ze sobą osób. Tego typu eventy podnoszą również poziom zadowolenia pracownika, co przekłada się na jego przywiązanie do stanowiska.

Pokazy filmowe

Fundacja organizuje pokazy filmowe – filmów przyrodniczych czy też bajek dla dzieci. 

Półkolonie/zimowiska

zajęcia sportowe: piłka nożna, wspinaczka, badminton, karate, siatkówka, koszykówka, gry i zabawy na świeżym powietrzu, sprawnościowe tory przeszkód, konkursy na orientację i spostrzegawczość, zajęcia manualne i plastyczne związane z tematyką turnusu, kalambury, zgadywanki, malowanki i inne zabawy integracyjne, zabawy w ganianego, zbijaka, gumy, kapsle, skakanki, hacele, kości. W okresie zimowym będą to zimowiska.

Niezbędnym element stanowiącym połączenie zabawy i nauki będzie interaktywny plac zabaw dla dzieci jako element wspomagający zabawę i ruch. Na placu są ścieżki imitujące wyścigi, muszle ślimaków jako domki, huśtawka i domek, piaskownica. 

Fundacja ma na celu prowadzenie działalność w zakresie:

 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 • działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • działalności charytatywnej;
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • ochrony i promocji zdrowia;
 • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 • działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 • działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 • działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 • wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 • turystyki i krajoznawstwa;
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 • działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 • promocji i organizacji wolontariatu;
 • promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 • działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 • Reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 • Integracja społeczna i zawodowa określonych kategorii osób wyrażona poziomem zatrudnienia tych osób:
  • zatrudnienie co najmniej 50% osób bezrobotnych, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy lub osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym lub
  • zatrudnienie co najmniej 30% osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

Dokumenty:

 1. statut
Facebook0
YouTube
YouTube
Instagram